Gợi ý: Các Khoá có nhiều bạn đang học

LIVE G - Tổng ôn - Toán học 2K6 - TL
LIVE G - Tổng ôn - Toán học 2K6 - TL
Giảng viên: Trần Lâm
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K6 - PMN
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 Chuyên đề
25 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K6 - PMN
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 Chuyên đề
7 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K6 - NHS
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
1 Chuyên đề
49 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Lịch sử 2K6 - NHS
LIVE T - Luyện đề - Lịch sử 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
2 Chuyên đề
31 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Lịch sử 2K6 - NHS
LIVE G - Tổng ôn - Lịch sử 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
1 Chuyên đề
3 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Địa 2K6 - VTNP
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Địa 2K6 - VTNP
5 Chuyên đề
54 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Địa lý 2K6 - VTNP
LIVE T - Luyện đề - Địa lý 2K6 - VTNP
5 Chuyên đề
29 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Địa lý 2K6 - VTNP
LIVE G - Tổng ôn - Địa lý 2K6 - VTNP
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6 - TL
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6 - TL
Giảng viên: Trần Lâm
2 Chuyên đề
7 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K6 - TL
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K6 - TL
Giảng viên: Trần Lâm
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K6 - BVK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K6 - BVK
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
1 Chuyên đề
22 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Vật Lý 2K6 - BVK
LIVE T - Luyện đề - Vật Lý 2K6 - BVK
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Vật lý 2K6 - BVK
LIVE G - Tổng ôn - Vật lý 2K6 - BVK
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K6 - NXN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K6 - NXN
2 Chuyên đề
32 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K6 - NXN
LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K6 - NXN
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Hoá học 2K6- NXN
LIVE G - Tổng ôn - Hoá học 2K6- NXN
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
COMBO MAS BIG - SINH HỌC 2K6
COMBO MAS BIG - SINH HỌC 2K6
Giảng viên: Đỗ Tuấn
0 Chuyên đề
0 Bài học
36,000,000đ
1,800,000đ
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh học 2K6
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh học 2K6
Giảng viên: Đỗ Tuấn
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ

LIVE T - Luyện Đề

42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Tiếng Anh - ĐML
42 buổi học công phá 9+ môn Tiếng Anh - ĐML
Giảng viên: Đỗ Mạnh Linh
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Hóa Học - PVT
42 buổi học công phá 9+ môn Hóa Học - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Vật Lý 2k6 - VTA
42 buổi học công phá 9+ môn Vật Lý 2k6 - VTA
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Toán 2k6 - HTT
42 buổi học công phá 9+ môn Toán 2k6 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ

LIVE G - Tổng Ôn

42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Tiếng Anh - ĐML
42 buổi học công phá 9+ môn Tiếng Anh - ĐML
Giảng viên: Đỗ Mạnh Linh
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Hóa Học - PVT
42 buổi học công phá 9+ môn Hóa Học - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Vật Lý 2k6 - VTA
42 buổi học công phá 9+ môn Vật Lý 2k6 - VTA
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Toán 2k6 - HTT
42 buổi học công phá 9+ môn Toán 2k6 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ

LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Tiếng Anh - ĐML
42 buổi học công phá 9+ môn Tiếng Anh - ĐML
Giảng viên: Đỗ Mạnh Linh
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Hóa Học - PVT
42 buổi học công phá 9+ môn Hóa Học - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Vật Lý 2k6 - VTA
42 buổi học công phá 9+ môn Vật Lý 2k6 - VTA
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Toán 2k6 - HTT
42 buổi học công phá 9+ môn Toán 2k6 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ

Đánh giá năng lực

LUYỆN ĐỀ THỰC CHIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
LUYỆN ĐỀ THỰC CHIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐGNL ĐHQGHN (Văn-Sử-Địa)
TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐGNL ĐHQGHN (Văn-Sử-Địa)
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐGNL ĐHQGHN (Lý-Hóa-Sinh)
TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐGNL ĐHQGHN (Lý-Hóa-Sinh)
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
CHUYÊN ĐỀ TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG - TOÁN HỌC ĐGNL ĐHQGHN
CHUYÊN ĐỀ TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG - TOÁN HỌC ĐGNL ĐHQGHN
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
6,400,000đ
3,200,000đ

MAS B - LUYỆN THI CHUYÊN ĐỀ

COMBO MAS BIG - TIẾNG ANH 2K6
COMBO MAS BIG - TIẾNG ANH 2K6
Giảng viên: Tiểu Đạt
0 Chuyên đề
0 Bài học
3,600,000đ
1,800,000đ

MAS I - LUYỆN ĐỀ

COMBO MAS BIG - TIẾNG ANH 2K6
COMBO MAS BIG - TIẾNG ANH 2K6
Giảng viên: Tiểu Đạt
0 Chuyên đề
0 Bài học
3,600,000đ
1,800,000đ

MAS G - TỔNG ÔN

COMBO MAS BIG - TIẾNG ANH 2K6
COMBO MAS BIG - TIẾNG ANH 2K6
Giảng viên: Tiểu Đạt
0 Chuyên đề
0 Bài học
3,600,000đ
1,800,000đ
MAS G - Tổng ôn - Tiếng Anh 2K6
MAS G - Tổng ôn - Tiếng Anh 2K6
Giảng viên: Tiểu Đạt
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ